سه راهی چیست؟

جهت انشعاب گیری استفاده می شود . سه راهی ها شامل سه راهی قائم – سه راهی ۴۵ درجه – سه راهی تبدیل ساده و روپیچ توپیچ هستند . سه راهی گونه ایی از اتصالات است که برای گرفتن یک انشعاب از یک مسیر خاص استفاده می شود .

سه راه

سه راه

© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :