روش سرد

این روش تولید متداولترین روش جهت تولید سه راهی معمولا" تا سایز "10 می باشد وجهت تولید از سایز "10بالاتر از روش گرم استفاده می گردد در این روش لوله  به اندازه های مناسب برش می خورد وسپس در درون قالب پر از آب  
قرار می گیرد سپس توسط جکهای هیدرولیک و بافشار بالا
وبا استفاده از سنبه لوله فشرده شده که فشار آب موجود درلوله از سمت نافی سه راه  برون زده وشکل سه راهی را تشکیل می دهددر شکل ذیل می توانید نمای شماتیک تولید سه راهی به روش سرد رامشاهده نمایید

 
درشکل زیر می توانید نمونه دستگاه سه راهی را مشاهده فرمایید
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :