روش گرم
این روش متداولترین روش تولید زانو در دنیا می باشد که نسبت به روش سرد دارای هزینه تمام شده بیشتر وسرعت تولید کمتر می باشد اما دارای کبفبت مناسب است در این روش لوله ها پس از برش خوردن به قطعات مناسب با کمک دستگاهی بنام مندرل از قالب عبور میکنند که قالب درون کوره قرار دارد این قالب شکل عصایی را دارد وازجنس گرمکار می باشد در شکل ذیل می توانید نمای فرمایید مراحل تولید را مشاهده فرمایید

 
فرق اساسی در روش سرد وروش گرم مربوط نوع عبور لوله از قالب می باشد یعنی در روش سرد لوله از قالب عبور می کند ولی در روش گرم قالب از درون لوله عبور می کند  همچنین در این روش معمولا" برای تولید زانو از لوله

معمولا" دوسایز از لوله پایین تراستفاده می شود یعنی برای تولید زانو5 از لوله 3 استفاده می شوددر ذیل می توانید نمونه مندرل وعصایی را مشاهده نمایید
Elbow Hot Pushing Machines
 
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :