روش سرد

در این روش از روش سنبه وماتریس استفاده می شود که اصطلاحا" فورجینگ خوانده می شودیعنی لوله در ابتدا در ابعاد مشخص وبسته به سایز آن به اندازه های موردنظر برش خورده وسپس توسط سنبه وپرس هیدرولیک وارد قالب شده و فرم وشکل موردنظر بدست می آید اما این روش مشکلات خاص خود را دارد  یکی از مهمترین نقطه ضعف این روش کم شدن سایز لوله از اندازه استاندارد می باشددیگر مشکل مهم در این روش شکل نامناسب زانو وایجاد برجستگی وفرورفتگی نا همگن در سطح زانو می باشدکه این دومورد در هنگام کونیک کردن زانویی ایجادشکل نموده وباعث از دست رفتن زاویه مناسب زانو و پخ نامناسب آن شده که در هنگام مونتاژ زانویی درهنگام لوله کشی باعث ایجاد مشکلات فراوان لوله کش  می گردد از دیگر مشکلات  این روش فرم دهی زانویی بدون وجود حرارت می باشد باعث ایجاد تنش در زانویی می گردد وباعث ترک خوردگی زانویی می شود البته برای مشکل شکل نامناسب طرحها وخلاقیتهای خاصی به کاررفته است وتا حدودی هم موفق بوده اند ولی در مورد سایزوایجادتنش هیچ راه حل عملی  به کارگیری نشده است البته با حررات دادن زانویی تا مرحله سرخ شدن وسپس سرد شدن در دمای محیط کوره باعث از بین رفتن این نقطه ضعف می گردد امابا توجه به هزینه بالای این عملیات هیچ  تولید کنند های این کار راانجام نمی دهنددر ذیل می توانید نمای شماتیک تولید زانو به این روش را مشاهده فرمایید


نوعی دیگراز تولیدبه روش سرد تولید زانویی از ورق مستقیم می باشد که می توانید مراحل تولید این روش را درذیل مشاهده نمایید
 

© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :