آموزش و راهنمائي
كار كردن صحيح با وسائل گاز سوزرا بايستي از سنين مقتضي به فرزندان خود بياموزيم تا ضمن آگاهي از نحوه مقابله با خطرات احتمالي ، در مواقع لزوم بتوانند عملكرد و رفتار مناسبي داشته باشند.كنجكاوي هاي كودكان وتقليد آنها از رفتار بزرگترها و والدينشان همواره مسبب بروز حوادث در خانه ها بوده ودر مورد گاز نيز مي تواند فاجعه آفرين باشد. چنانچه نگران بازي كردن فرزندان خردسال خود با وسائل گاز سوز هستيد، در مواقع عدم استفاده از اين وسائل حتما شير مصرف آنها را ببنديد. چنانچه در ميان اطرافيان شما كساني هستند كه نحوه رفتار صحيح با وسائل گاز سوز را نمي دانند و خطرات گاز را نمي شناسند آنها را راهنمائي كنيد. :
هشدارهاي ايمني:
در صورت نشت گاز و استشمام بوي آن قبل از هر كاري بايد دقت كرد درآن محل هيچگونه آتش كبريت ، فندك وامثال آن روشن نشود و همچنين كليدها و سائل برقي قطع يا وصل نگردندو به همان حال روشن يا خاموش كه هستند باقي بمانند زيرا شعله يا جرقه حاصله از هريك از عوامل فوق ممكن است باعث انفجار گاز پخش شده گردد.
در چنين مواردي ضمن حفظ خونسردي نكات ذيل را به مورد اجرا بگذاريد.
1- افراد خانواده را از محل آلوده به گاز خارج كنيد.
2- فورا شير اصلي گاز را ببنديد
3- در صورتي كه كنتور برق در فضاي آلوده به گاز قرار نداشته باشد برق را از فيوز اصلي قطع كنيد.
4- در و پنجره ها را باز كنيد
5- با تكان دادن حوله پنبه ائي مرطوب به جريان خروج هواي آلوده به گاز تسريع نمائيد.(توجه داشته باشيد براي خروج هواي آلوده هرگز از پنكه، هواكش و ساير دستگاههاي برقي مشابه استفاده نكنيد)
6- تا مطمئن نشده ايد كه گاز كاملا تخليه شده به نفرات اجازه ورود به منزل را ندهيد
rدر صورت بروز هر نوع آتش سوزي در ساختمان ، چون وجود گاز در لوله احتمالا باعث تشديد آتش سوزي و خطرات بيبشتري خواهد شد بنابراين در چنين مواقعي فورا شير اصلي گاز ساختمان را كه بعد از كنتور قرار دارد ببنديد تا جريان گاز به داخل ساختمان قطع گردد.

نصب و استفاده ازخاموش كننده هاي استاندارد در آشپزخانه از ضايعات ناشي از آتش سوزي ها به موقع جلوگيري مي کند.
هنگام نشت گاز چنانچه محل تاريك باشد بايد از روشن كردن چراغ قوه يا هر نوع مشعل ديگر خودداري كرد.براي روشنائي محل مي توان از چراغ قوه استفاده كرد.چراغ قوه را در خارج از فضاي آلوده به گاز روشن نمائيد.

© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :