آزمايش نشت گاز
بعد از وصل نمودن وسيله گاز سوز به سيستم لوله كشي گاز و قبل از شروع به استفاده از وسيله گاز سوز حتما ميبايستي آزمايش نشت گاز را انجام دهيد.
لازم است قبل از اينكه وسائل گاز سوز خود را به سيستم لوله كشي گاز وصل نمائيد به چند نكته مهم توجه داشته باشيد:
براي انجام آزمايش نشت گاز در يك ظرف مقداري آب ريخته و به آن صابون يا مايع ظرفشوئي و يا پودر اضافه كنيد. بعد آنرا به وسيله اسفنج(ابر) بر روي محلهاي اتصال بست به وسيله گاز سوز و هچنين محل اتصال بست به لوله كشي گاز وسپس بر روي شيلنگ و يا لوله گاز بكشيد. چنانچه بر روي هر يك از آنها حباب تشكيل شد نشان دهنده نشت گاز است.چنانچه هنگام آزمايش متوجه نشت گاز شديد فورا شير مصرف آن وسيله گاز سوز را ببنديد وبه بررسي و رفع علت اقدام نمائيد.

لوله فلزي لوله كشي گاز در منزل هم بايد هر چند وقت يكبار مورد بازديد قرارگيرند تا در صورت زخمي شدن يا كنده شدن رنگ روغني آنها ، مجددا رنگ آميزي گردند.
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :