بست
براي محكم كردن شيلنگهاي گاز از يك طرف به وسائل گاز سوز و از يك طرف به لوله كشي گاز حتما بايستي از بستهاي فلزي استفاده شود
پيچاندن سيم يا هر چيز ديگر به جاي بست، باعث بريده شدن و جدا شدن شيلنگ مي شود و يا به خوبي و به طور محكم نمي تواند شيلنگ را نگه دارد كه در هر دو صورت باعث نشت گاز خواهد شد.
پس از اطمينان ازبستهاي فلزي ، با استفاده از كف صابون اطمينان حاصل نمائيد كه گاز از محل اتصال و يا بدنه خود شيلنگ به بيرون نشت نمي كند.

توصيه مي كنيم:بدون استفاده از بست براي محكم كردن شيلنگ گاز، هرگز از وسيله گاز سوز استفاده نكنيد.
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :