شيلنگ
رعايت نكات ايمني در خصوص استفاده از شيلنگهاي مناسب براي اتصال وسائل گاز سوز به لوله كشي گاز از اهميت ويژه وحساسي برخوردار مي باشد و چنانچه اين موارد ناديده گرفته شده ويا كم اهميت شمرده شوند در نهايت باعث بروز اتفاقات ناگوار خواهند بود.
لازم است قبل از اينكه وسائل گاز سوز خود را به سيستم لوله كشي گاز وصل نمائيد به چند نكته مهم توجه داشته باشيد:
توصيه مي گردد بهتر است:
شيلنگهاي لاستيكي معمولي در برابر مواد نفتي وگازي به سرعت فاسد مي شوند ، به همين دليل براي وصل كردن اجاق گاز و ساير وسائلي كه استفاده از شيلنگ براي اتصال آنها به سيستم لوله كشي گاز مجاز شناخته شده اند ، بايد از شيلنگهاي لاستيكي تقويت شده (فشار قوي) كه مخصوص گاز ساخته شده است استفاده نمود.
براي وصل كردن بخاري به لوله كشي از شيلنگ فشار قوي استفاده كنيد. طول شيلنگهاي گاز هرگز نبايد حداكثر از يك و نيم متر باشد.
شيلنگهاي گاز هرگز نبايد در معرض حرارت اجاق گاز و ساير وسايل گاز سوز قرار داشته باشند.
شيلنگهاي لاستيكي را بايد هر چند يكبار مورد بازديد قرار داد تا اطمينان حاصل شود شيلنگهاي مورد استفاده سوراخ نشده، ترك برنداشته واز محل بست بريده نشده باشند.
به شما هشدار مي دهيم :
از شيلنگهاي طويل براي رساندن گاز به نقاط مختلف ساختمان استفاده نكنيد.
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :