شير مصرف
در كليه ساختمانهائي كه داراي لوله كشي گاز مي باشند علاوه بر نصب يك عدد شير اصلي در نزديكي در ورودي ، در نزديكي هر دستگاه گاز سوز نيز يك شير مصرف قرار دارد تا در مواقع ضروري بتوان با بستن اين شير از ورود گاز به همان دستگاه جلوگيري نمود
در كليه ساختما نهائي كه داراي لوله كشي گاز مي باشند علاوه بر نصب يك عدد شير اصلي در نزديكي در ورودي ، در نزديكي هر دستگاه گاز سوز نيز يك شير مصرف قرار دارد تا در مواقع ضروري بتوان با بستن اين شير از ورود گاز به همان دستگاه جلوگيري نمود.
از اتصال دو يا چند وسيله گاز سوز به يك شير مصرف خودداري كنيد.
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :