مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 8
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 10
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 5 اینچ
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 6 اینچ
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : عدد
وزن :
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :