مدل كالا : ساده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری :
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 300 عدد
وزن :
مدل كالا : ساده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری :
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 200 عدد
وزن :
مدل كالا : ساده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری :
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 200 عدد
وزن :
مدل كالا : ساده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 3
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 120 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 3
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 120 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 3
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 120 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : ساده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 80 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 90 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 90 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 90 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 90 عدد
وزن :
مدل كالا : ساده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 40 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 50 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 50 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 50 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 50 عدد
وزن :
<123
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :