مدل كالا : 90درجه
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 2
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 350 عدد
وزن : 69گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 2/5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 350 عدد
وزن : 88گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 3
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 170 عدد
وزن : 122گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 130 عدد
وزن : 228گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 110 عدد
وزن : 286گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 55 عدد
وزن : 450گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 25 عدد
وزن : 770گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 8
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 30 عدد
وزن : 1150گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 10
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 15 عدد
وزن : 1780گرم
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :