مدل كالا : 90درجه
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 2
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 350 عدد
وزن : 76گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 2/5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 250 عدد
وزن : 94گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 3
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 170 عدد
وزن : 126گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 130 عدد
وزن : 242گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 110 عدد
وزن : 288گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 55 عدد
وزن : 508گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 25 عدد
وزن : 850گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 8
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 15 عدد
وزن : 1286گرم
مدل كالا : 90درجه
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 10
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 15 عدد
وزن : 2380گرم
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :