مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 2
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 3000 عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 2/5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 2000 عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 3
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 1000 عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 500 عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 500 عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 300 عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 200 عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 8
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 150 عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 10
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 5 اینچ
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 50 عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 6 اینچ
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 40 عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 8 اینچ
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : فله عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 10 اینچ
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : فله عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 12 اینچ
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : فله عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 8
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 10
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 5 اینچ
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : عدد
وزن :
مدل كالا : کپCAP
نوع :
نام (كد) اختصاری : 6 اینچ
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : عدد
وزن :
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :