مدل كالا : سردنده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 2
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 800 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 2/5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 600 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 3
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 400 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 300 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 200 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 60 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 8
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 40 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 10
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 25 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 2
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 800 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 2/5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 600 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 2/5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 600 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 3
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 400 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 300 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 200 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 60 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 8
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 40 عدد
وزن :
مدل كالا : سردنده
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 10
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 20 عدد
وزن :
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :