مدل كالا : هم مرکز
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 2*3
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 300 عدد
وزن :
مدل كالا : هم مرکز
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 2/5*3
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 250 عدد
وزن :
مدل كالا : هم مرکز
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 2*4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 180 عدد
وزن :
مدل كالا : هم مرکز
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 2/5*4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 180 عدد
وزن :
مدل كالا : هم مرکز
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 3*4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 180 عدد
وزن :
مدل كالا : هم مرکز
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 2*5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 120 عدد
وزن :
مدل كالا : هم مرکز
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 2/5*5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 120 عدد
وزن :
مدل كالا : هم مرکز
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 3*5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 150 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 4*5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 150 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 2*6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 120 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 2/5*6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 120 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 3*6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 120 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 4*6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 120 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 5*6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 120 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 5*7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 80 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 3*7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 80 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 4*7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 80 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : مانیسمان
نام (كد) اختصاری : 8*10
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 30 عدد
وزن :
مدل كالا : هم مرکز
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 2*2/5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 400 عدد
وزن :
مدل كالا : هم مرکز
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 2*4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 180 عدد
وزن :
<123
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :