مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری :
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 200 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری :
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 120 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری :
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 120 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری :
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 2/5*4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 3*4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 3*4
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 2/5*5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 3*5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 4*5
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 2*6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 2/5*6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 100 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 2/5*6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 50 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 4*6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 50 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 5*6
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 50 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 2*7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 50 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 2/5*7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 20 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 3*7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 20 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 4*7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 20 عدد
وزن :
مدل كالا : مختلف
نوع : درزدار
نام (كد) اختصاری : 5*7
شماره (باركد) :
واحد شمارش : عدد
تعداد در هر كیسه : 20 عدد
وزن :
© Copyright 2013 IranEtesal.com All Rights Reserved. | Powered by : HomaNic.com | Developed by :